1. Quyết định số 632 /QĐ-UBND ngày 15/12/ 2020 Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2020 (đợt 2)
  2. Quyết định số 632 /QĐ-UBND ngày 15/12/2020 Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2020 (đợt 2)
  3. Thông báo Số 51/TB-HĐ ngày 09.12.2020 Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm đợt 2 năm 2020
  4. Quyết định số 4464/QĐ-BNN-VPĐP ngày 06/11/2020 về Ban hành Bộ tài liệu tập huấn Những kiến thức cơ bản về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
  5. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNTỈNH TUYÊN QUANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 451 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
  6. QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TUYÊN QUANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 451 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
  7. Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh về Quy định chi tiết nội dung thực hiện Quyết định số 0/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2020
  8. Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 4/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 – 2020
  9. Thông tư số 09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/03/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về Hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
  10. Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ Về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 – 2020

Tổng số: 11 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

BBT WEBSITE OCOP TỈNH TUYÊN QUANG