Tải về file văn bản: Quyết định số 148/QĐ-TTg Ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm