1. Bộ tiêu chí đánh giá OCOP
  2. Văn bản Số 333 /KTHT-HTTT ngày 21/5/2020 về việc một số nội dung tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ tại các địa phương
  3. Văn bản số: 6384 /BNN-VPĐP ngày 15/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v hướng dẫn triển khai một số nội dung thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
  4. Quyết định số 781 /QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định sửa đổi, bổ sung, một số phục lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
  5. Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
  6. Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/1/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chínhquy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
  7. Quyết định số 01/BCĐTW ngày 22/8/2018 của Ban Chỉ đạo TW các chương trình mục tiêu quốc gia về ban hành kế hoạch triển khai Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2018-2020
  8. QUYẾT ĐỊNH SỐ 490/QĐ-TTg NGÀY 7/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
  9. NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2018/NĐ-CP NGÀY 12/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN
  10. Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong Nông nghiệp

Tổng số: 11 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

BBT WEBSITE OCOP TỈNH TUYÊN QUANG