1. DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC CÔNG NHẬN, XẾP HẠNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH OCOP TỈNH TUYÊN QUANG ĐỢT 1 NĂM 2020 (Kèm theo Quyết định số 1486/QĐ - UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
  2. Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 về Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2020 (đợt 1)
  3. Biểu theo Thông báo số 42/TB-HĐ của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia chương trình OCOP Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đợt 1 năm 2020
  4. Phù lục theo Văn bản số: 6384 /BNN-VPĐP ngày 15/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v hướng dẫn triển khai một số nội dung thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
  5. THÔNG BÁO Số 42/TB-HĐ của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia chương trình OCOP Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đợt 1 năm 2020
  6. Quyết định số 02/QĐ-HĐĐG ngày 11/03/2019 của Hội đòng đánh gái sản phẩm Về việc thành lập Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Tuyên Quang
  7. Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 14/2/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang về Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Tuyên Quang
  8. Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Tuyên Quang
  9. Văn bản số 1789/HD-SNN ngày 11/11/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT về Triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
  10. Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang về Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tổng số: 16 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

BBT WEBSITE OCOP TỈNH TUYÊN QUANG