1. Quyết định số 632 /QĐ-UBND ngày 15/12/ 2020 Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2020 (đợt 2)
  2. Quyết định số 632 /QĐ-UBND ngày 15/12/2020 Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2020 (đợt 2)
  3. Thông báo Số 51/TB-HĐ ngày 09.12.2020 Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm đợt 2 năm 2020
  4. Bộ tiêu chí đánh giá OCOP
  5. Quyết định số 4464/QĐ-BNN-VPĐP ngày 06/11/2020 về Ban hành Bộ tài liệu tập huấn Những kiến thức cơ bản về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
  6. DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC CÔNG NHẬN, XẾP HẠNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH OCOP TỈNH TUYÊN QUANG ĐỢT 1 NĂM 2020 (Kèm theo Quyết định số 1486/QĐ - UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
  7. Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 về Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2020 (đợt 1)
  8. Văn bản Số 333 /KTHT-HTTT ngày 21/5/2020 về việc một số nội dung tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ tại các địa phương
  9. Biểu theo Thông báo số 42/TB-HĐ của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia chương trình OCOP Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đợt 1 năm 2020
  10. Phù lục theo Văn bản số: 6384 /BNN-VPĐP ngày 15/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v hướng dẫn triển khai một số nội dung thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Tổng số: 59 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  

BBT WEBSITE OCOP TỈNH TUYÊN QUANG