Thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Tuyên Quang

Thứ sáu, ngày 29-11-2019, 15:43| 17 lượt xem

Ngày 28/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1371/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Tuyên Quang

Theo đó, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) gồm: Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách lĩnh vực Phát triển nông thôn; Các thành viên gồm 05 người là lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Công thương, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Tổ thư ký gồm 04 người là lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn, chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chuyên viên Chi cục Phát triển nông thôn, chuyên viên Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP có trách nhiệm thẩm định, đánh giá và phân hạng các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan. Thư ký Hội đồng có trách nhiệm giúp việc cho Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, tổng hợp kết quả đánh giá, xếp hạng báo cáo Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng) trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP theo quy định. Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo và giao dịch công tác thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chỉ đạo và giao dịch công tác thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng.

Hội đồng đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ các thành viên Hội đồng sẽ do Chủ tịch Hội đồng phân công./.

La Thị Duyên - Phòng Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư

Bài viết mới nhất

Ếch, gà sạch Hoàng Khai

29-11-2019| 13 lượt xem