TP Tuyên Quang

Sản phẩm cung cấp: Bưởi Nông Tiến

Địa chỉ: Phường Nông Tiến

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Cá Nông Tiến

Địa chỉ: Phường Nông Tiến

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Cá đặc sản Tràng Đà

Địa chỉ: Xã Tràng Đà

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Mía tím Lưỡng Vượng

Địa chỉ: Xã Lưỡng Vượng

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Cam Nông Tiến

Địa chỉ: Phường Nông Tiến

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Bưởi Lưỡng Vượng

Địa chỉ: Xã Lưỡng Vượng

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Nước lọc Hưng Khang

Địa chỉ: Xã An Tường

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Nước lọc Ngọc Anh

Địa chỉ: Xã Đội Cấn

Điện thoại: