Huyện Yên Sơn

Sản phẩm cung cấp: Rượu gạo men lá Công Đa

Địa chỉ: Xã Công Đa

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Rượu men lá ATK

Địa chỉ: Xã Phú Thịnh

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Rượu gạo men lá Trung Sơn

Địa chỉ: Xã Trung Sơn

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Rượu gạo men lá Đạo Viện

Địa chỉ: Xã Đạo Viện

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Tơ tằm Tân Long

Địa chỉ: Xã Tân Long

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Giò, chả, xúc xích

Địa chỉ: Xã Trung Môn

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Ổi Kim Phú

Địa chỉ: Xã Kim Phú

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Rau sạch Hoàng Khai

Địa chỉ: Các xã: Kim Phú, Hoàng Khai, Trung Môn, Đội Bình

Điện thoại: