Huyện Sơn Dương

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ: TDP Măng Ngọt, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: TDP Măng Ngọt, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Sản phẩm cung cấp: Tinh bột nghệ Tiến Phát

Địa chỉ: Xã Cấp Tiến

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Tinh bột sắn dây

Địa chỉ: Thị trấn Sơn Dương

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Chè xanh Tú Thịnh

Địa chỉ: Xã Tú Thịnh

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Chè xanh Bình Yên

Địa chỉ: Xã Bình Yên

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Chè xanh Hợp Hòa

Địa chỉ: Xã Hợp Hòa

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Chè xanh Minh Thanh

Địa chỉ: Xã Minh Thanh

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Chè xanh Lương Thiện

Địa chỉ: Xã Lương Thiện

Điện thoại: