Huyện Lâm Bình

Sản phẩm cung cấp: Dệt thổ cẩm Hồng Quang

Địa chỉ: Xã Hồng Quang

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Rượu thóc men lá

Địa chỉ: Xã Bình An

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Rượu ngô men lá

Địa chỉ: Xã Phúc Yên

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Giảo cổ lam

Địa chỉ: Xã Hồng Quang

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Cây Bò khai

Địa chỉ: Xã Lăng Can

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Gà ta địa phương

Địa chỉ: Xã Khuôn Hà

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Gà ta địa phương

Địa chỉ: Xã Phúc Yên

Điện thoại: