Huyện Hàm Yên

Sản phẩm cung cấp: Táo đại Yên Phú

Địa chỉ: Xã Yên Phú

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Gà đồi Thác Đất

Địa chỉ: Xã Mình Dân

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Vịt bầu Minh Hương

Địa chỉ: Xã Minh Hương

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Cà chua Thành Long

Địa chỉ: Xã Thành Long

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Cam sành Hàm Yên

Địa chỉ: Xã Thái Sơn

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Chanh tứ thì Phù Lưu

Địa chỉ: Xã Phù Lưu

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Cam sành Hàm Yên

Địa chỉ: Xã Tân Thành

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Cam sành Hàm Yên

Địa chỉ: Xã Bằng Cốc

Điện thoại: