Huyện Chiêm Hóa

Sản phẩm cung cấp: Chè búp Hạ Đồng

Địa chỉ: Xã Nhân Lý

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Bột sắn dây Đoàn Kết

Địa chỉ: Xã Trung Hòa

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Chè búp Thôm Lòa

Địa chỉ: Xã Tân An

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Na Ngọc Hội

Địa chỉ: Xã Ngọc Hội

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Măng tre khô Tri Phú

Địa chỉ: Xã Tri Phú

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Bánh gai Chiêm Hóa

Địa chỉ: Xã Vĩnh Lộc

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Gạo chất lượng cao Xuân Quang

Địa chỉ: Xã Xuân Quang

Điện thoại:

Sản phẩm cung cấp: Long nhãn Vinh Quang

Địa chỉ: Xã Vinh Quang

Điện thoại: