Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh về Quy định chi tiết nội dung thực hiện Quyết định số 0/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2020

Tải về: /VANBAN/2020425_185531.doc