Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/07/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tải về: /VANBAN/2020425_185254.pdf