Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển HTX nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tải về: /VANBAN/2020425_184844.pdf