Văn bản số 2273/HDLN-SNN-STC-SKHDT-NHNN ngày 25/10/2016 của Liên ngành về việc trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển HTX nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh

Tải về: /VANBAN/2020425_184722.pdf