Nghị quyết số 12/2014/NQ-HDND ngày 22/07/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Về cơ chế, chính sách hỗ trợ hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tải về: /VANBAN/2020425_184242.pdf