Báo cáo số 313/BC-BDT ngày 28/7/2017 của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang về Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 28/8/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV); kết quả thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 21/3/2013 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của BCH TW (khóa XI) Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

Tải về: /VANBAN/2020425_183129.doc