Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tải về: /VANBAN/2020425_181450.doc