NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2016/NQ-HĐND NGÀY 13/7/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG VỀ QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG, BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI ĐỒNG, XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ GẮN VỚI SÂN THỂ THAO, KHUÔN VIÊN VÀ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI NÔNG THÔN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Tải về: /VANBAN/2020425_18132.doc