1. Hướng dẫn liên ngành số 302/HDLN-SNN-STC-KHĐT ngày 10/3/2020 Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
  2. Nghị đinh số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
  3. Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Nghj quyết Về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
  4. Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 05 /5 /2020 Của Ủy Ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Phê duyệt danh mục, quy mô các ngành hàng, sản hẩm khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
  5. Văn bản số 778 /SNN-PTNT ngày 27/5/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
  6. Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
  7. NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2019/NQ-HĐND NGÀY 1/8/2019 CỦA HĐND TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
  8. Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/07/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
  9. Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển HTX nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
  10. Nghị quyết số 12/2014/NQ-HDND ngày 22/07/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Về cơ chế, chính sách hỗ trợ hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tổng số: 13 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

BBT WEBSITE OCOP TỈNH TUYÊN QUANG